เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลศาสตร์ยานยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรพงษ์ แดงซอน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

วิชากลศาสตร์ยานยนต์

 2101-2007  กลศาสตร์ยานยนต์                                3- 0 – 3                              

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการคำนวณเกี่ยวกับกลศาสตร์เครื่องกล 2. คำนวณหาค่าที่ต้องใช้ในงานเครื่องกล 3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร์เครื่องกล

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานเครื่องกล 2. คำนวณการสมดุลและการเคลื่อนที่ 3. คำนวณงานและพลังงาน 4. คำนวณสมบัติของวัสดุ 5. คำนวณสมบัติของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบแรง การสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง ความเสียดทานความเร็วงานและพลังงาน ความเค้นและความเครียดของวัสดุสมบัติของของไหลเบื้องต้นสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล