ห้องเรียนเด็กพิเศษ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้