ห้องเรียนเด็กพิเศษ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้