homeห้องเรียนเด็กพิเศษ
person
ห้องเรียนเด็กพิเศษ

ผู้สอน
นางสาว จุฑามาศ เครือสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนเด็กพิเศษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3165

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)