ห้องเรียนเด็กพิเศษ


ผู้สอน
นางสาว จุฑามาศ เครือสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนเด็กพิเศษ

Class ID
3165

สถานศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
คำอธิบายวิชา

เป็นห้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)