วิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น
ผู้สอน

สุรพงษ์ แดงซอน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31652

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2101-9004 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 
วิชาบังคับก่อน :2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบื้องต้น 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ 
3. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
4. มีกิจนิสัยในการทางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบื้องต้น 
2. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ ช่างยนต์ตามหลักและกระบานการ 

คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ ซ่อม ปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบารุงรักษาตามคู่มือ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.