เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเครื่องยนต์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรพงษ์ แดงซอน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

วิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2101-9004 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 
วิชาบังคับก่อน :2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบื้องต้น 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ 
3. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
4. มีกิจนิสัยในการทางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบื้องต้น 
2. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ ช่างยนต์ตามหลักและกระบานการ 

คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ ซ่อม ปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบารุงรักษาตามคู่มือ