เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chemistry Project

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ค้นคว้า เขียนเค้าโครงงานวิจัย ทดลอง รวบรวม เขียนรายงานผลการวิจัยและนำเสนอ
ผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Literature review; proposal writing, experimental, writing report and presentation of research findings related content data