เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการใช้โปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ์การใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้าสิ่งพิมพ์ การทำพาดหัวข่าว การจัดคอลัมน์และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ์

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต