เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมภาษา C

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ วิชา การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสอยดาววิทยา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม               การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และ  การจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิด  โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนรอบ (Loop) 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับประเภท ข้อดี ข้อเสียของภาษาคอมพิวเตอร์ได้

2. วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบโปรแกรมได้

3. เขียนคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้

4. บอกวิธีการเขียนโปรแกรม (Code) ให้ตัวควบคุมได้

5. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ได้

6. บอกขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้

7. บอกขั้นตอนการทำงานแบบวนรอบ (Loop) ได้

8. เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้