เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรภา เหล็งหวาน

วัดคีรีรัตนาราม

เรียนคอมพิวเตอร์กับครูแอมป์

            ศึกษาการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล  การพิมพ์เอกสาร  โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ  การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร การจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน    และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่างๆ

            โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น