มัธยมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก