เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย คมสัน ณ รังษี

บ่อไร่วิทยาคม

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก