มัธยมศึกษาปีที่ ๕

คมสัน ณ รังษี

บ่อไร่วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก