ผู้สอน
Kanwara Ratanawat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

English 30103


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31707

สถานศึกษา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และการเขียนประโยค เรียบเรียง
ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนา เรียนรู้ค าศัพท์ ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ
สถานที่ศึกษา ภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญๆในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง พูดสื่อสาร
สนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของภาษาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะการพูด ฟัง
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ฝึกพูดน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้อง
กับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกพูดเล่าเรื่องและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการท างานร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีมารยาททางสังคม ความสนใจและรักท้องถิ่น
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.