เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 30103

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และการเขียนประโยค เรียบเรียง
ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนา เรียนรู้ค าศัพท์ ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ
สถานที่ศึกษา ภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญๆในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง พูดสื่อสาร
สนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของภาษาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะการพูด ฟัง
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ฝึกพูดน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้อง
กับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกพูดเล่าเรื่องและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการท างานร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีมารยาททางสังคม ความสนใจและรักท้องถิ่น
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม