คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

สุรภา เหล็งหวาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31715

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


       ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

       ศึกษา และวิเคราะห์ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นำความรู้และทักษะมาสร้าง                งานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ และเป็นผู้มีมารยาทในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี

       โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.