เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรภา เหล็งหวาน

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


       ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

       ศึกษา และวิเคราะห์ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นำความรู้และทักษะมาสร้าง                งานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ และเป็นผู้มีมารยาทในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี

       โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม