เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรภา เหล็งหวาน

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

           บอก อธิบาย ระบุ ยกตัวอยาง เสนอวิธีการ วิเคราะห์ อภิปราย หรือสรุปความสําคัญ ประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ที่ตนนับถือ สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน พึงได้รับตามกฎหมายความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยูร่วมกนอย่างสันติสุข ในชีวิตประจําวัน  อํานาจอธิปไตยและความสําคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองกระบวนการเลือกตั้ง ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ สินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน้าที่เบื้องต้นของเงิน แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของชุมชน ที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิต ของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ บํารุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนา เป็ นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เป็ นผู้นําผู้ตามที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ใช้แผนที่และภาพถ่าย ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพของจังหวัด ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆที่มีอยู่ในจังหวัด ชื่นชมการทําความตีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการพัฒนา จิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และมีมารยาทของความเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด