เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Speaking and Listening M1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

        ฟังข้อความ ประโยค บทสนทนา ข่าว ประกาศสั้นๆแล้วจับใจความสำคัญได้ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆได้ เข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษา ข้อมูล และคำถามง่าย ๆเกี่ยวกับครอบครัว ผู้คน บ้าน และงานอดิเรก ใช้ภาษาในการออกคำสั่ง ขอร้อง ขออนุญาต การแนะนำ การทักทาย  การขอบคุณ กล่าวลา การพูดโต้ตอบระหว่างบุคคล สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสในการสื่อสารทางสังคม

 

          โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การสนทนา การนำเสนอข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การขอและให้ข้อมูลการแสดงความต้องการ การเสนอความช่วยเหลือและบริการ การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักมารยาททางสังคม มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักปรับตัวและรับผิดชอบต่อหน้าที่