เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 4952303-59 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

61-1 4952303-59 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ [ภาคปกติ]

4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ New Primary Health Care 2(2-0-4)

        ความหมาย และความสำคัญของการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ พัฒนาการของการสาธารณสุขมูลฐานในอดีตจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย หลักการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน
        Definition and importance of new primary health care,  primary health care development, component of new primary health care in Thailand, major principle of new primary health care to operate.