เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 4952108-59 การวัดและประเมินทางสุขภาพ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ 

Health Measurement and Evaluation 2(2-0-4)
       ความหมาย ความสำคัญ หลักและวิธีการวัดและประเมินสุขภาพ   เครื่องมือ เครื่องใช้ในการวัดและประเมินสุขภาพแบบต่าง ๆ  การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผล การทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินสุขภาพ
Definitions, importance, principles, and assessment methods of health measurement, tool to measure and evaluate health indicators, create, trial and evaluation tools.