เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​​วิชากลศาสตร์ของไหล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรพงษ์ แดงซอน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

วิชากลศาสตร์ของไหล
แผนการสอนรายวิชา ชื่อรายวิชา กลศาสตร์ของไหล ระดับ ปวส. แผนกวิชา เครื่องกล                หน่วยกิจ 3 หน่วย จำนวนชั่วโมงรวม 54 ชั่วโมง 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เพื่อให้เข้าใจหลักสถิตศาสตร์และหลักพลังงานของไหล 
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ 
4. ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์เกี่ยวกับของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คำนวณเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ของไหล 
3. คำนวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใช้สมการการไหล 
4. คำนวณปริมาณและอัตราการไหลในท่อตรง ท่อโค้ง และรอยต่อ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง การหาแรงกระทำกับวัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนต์ตัมและพลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง สมการการไหลสม่ำเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง การวัดอัตราการไหล