เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Apiculture1 55

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะสอนเนื้อหา 2 ส่วน

  1. วิชาชีวิต มีส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งจะสอนเน้นเรื่องวิธีคิดและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. วิชาการเลี้ยงผึ้ง มีส่วนของเนื้อหาภาคทฤษฎี และเนื้อหาภาคปฏิบัติ