homeApiculture1 55
person
Apiculture1 55

ผู้สอน
นาย สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Apiculture1 55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3175

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะสอนเนื้อหา 2 ส่วน

  1. วิชาชีวิต มีส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งจะสอนเน้นเรื่องวิธีคิดและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. วิชาการเลี้ยงผึ้ง มีส่วนของเนื้อหาภาคทฤษฎี และเนื้อหาภาคปฏิบัติ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)