homeApiculture1 55
personperson_add
Apiculture1 55

ผู้สอน
นาย สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Apiculture1 55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3175

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะสอนเนื้อหา 2 ส่วน

  1. วิชาชีวิต มีส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งจะสอนเน้นเรื่องวิธีคิดและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. วิชาการเลี้ยงผึ้ง มีส่วนของเนื้อหาภาคทฤษฎี และเนื้อหาภาคปฏิบัติ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)