เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 4122206 (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักการระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูลและการท าให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรม
ข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การแปลงเชิงสัมพันธ์ เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล บูรณภาพ
ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน เพื่อการประยุกต์
ใช้กับซอฟท์แวร์ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน