เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ID&Real-time 007

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวริศ สารมะโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนาครู:หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และการประเมินผลแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู้