เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อุเทน หล่อสกุล

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์อินเดีย  ไทยตั้งแต่ยุคทวาราวดี - กรุงรัตนโกสินทร์