วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555

อุเทน หล่อสกุล

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์อินเดีย  ไทยตั้งแต่ยุคทวาราวดี - กรุงรัตนโกสินทร์