ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศในงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยวกลุ่ม 3207 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์