homeระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207

ผู้สอน
person
ตะวัน ชนวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3180

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศในงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยวกลุ่ม 3207 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)