homeระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207
person
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207

ผู้สอน
ตะวัน ชนวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3207

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3180

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศในงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยวกลุ่ม 3207 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)