ผู้สอน
ตฤณชาติ อนันตสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนเทคโนโลยี วิถีพอเพียง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31800

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านยาง


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเทคดนดลยีคอมพิวเตอร์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน