เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนเทคโนโลยี วิถีพอเพียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ตฤณชาติ อนันตสุข

โรงเรียนบ้านยาง

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเทคดนดลยีคอมพิวเตอร์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน