เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรม SketchUp

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายศราวุธ หมู่โยธา

โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้โปรแกรม SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี