เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนเคมี ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                                      คำอธิบายรายวิชาเคมี 3

ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค การเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา
เคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของความเข้มข้น พื ้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาและ ตัวหน่วงปฏิกิริยา
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และการใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาที่
ผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างสถานะ
สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี คํานวณหาค่าคงที่ของสมดุลและ
หาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิต่อ
ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการนําหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้ในกระบวนการ
อุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส
เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคู่
กรด–เบส การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวเป็ นไอออน
ของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวของนํ ้า
pH ของสารละลาย และการคํานวณค่า pH อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิ่งมีชีวิต ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
กรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียน
กราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และคํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส
ศึกษาหลักการเลือกใช้ อินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรตกรด-เบส การประยุกต์ความรู้ เรื่องการไทเทรตไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็ นบัฟเฟอร์ของสารละลาย
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และสารละลายกรด-เบส โดยใช้การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ
ตรวจสอบ สามารถนําความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา
มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม