เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 1 เล่ม 1 เล่มนี้จัดทำขํ ้ึนเพื่อเป็น
แนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ัน
มธยมศ ั ึกษาปีที่1 เล่ม 1 ตามหลกสั ูตรแกนกลางการศึกษาข้นพั ้ืนฐาน พุทธศกราช ั 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วย
การเรียนรู้สาหร ํ ับจดแผนการจ ั ดการเร ั ียนรู้รายชวโมงในค ั่ ู่มือครูแผนการจดการเร ั ียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหา
เป็น 6 หน่วย สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพ้
ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมธยมศ ั ึกษาปีที่1เล่ม 1 ประกอบดวยหน ้ ่วยการเรียนรู้ดงนั ้ี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทกษะการท ั างาน ํ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉลาดใช ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐของสวย ์ ช่วยแต่งใหงาม ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4แม่ครัววยใส ั
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5แปรรูปผลผลิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้สู่อาชีพ