เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัลภา บุตรพรม

เชียงใหม่ประชานุสรณ์

                                                                   คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ22101       ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       เวลา  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต)            ภาคเรียนที่ 1

         ปฏิบัติตามและให้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออกเสียง เลือกหัวข้อ สรุปใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าวเหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่องใกล้ตัว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ขอและให้ข้อมูล การแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษากริยาท่าทางอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและมารยาททางสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

        โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา ฝึกปฏิบัติ สนทนา บรรยาย อ่านออกเสียง การใช้พจนานุกรม สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การนำเสนอข้อมูล การ่วมกิจกรรม

        เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.2/1-4

ต 1.2 ม.2/1-5

ต 1.3 ม.2/1-3

ต 2.1 ม.2/1-3

ต 2.2 ม.2/1-2

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1-2