เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานพื้นฐานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นงลักษณ์ บุญทศ

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)

                                                                   คำอธิบายรายวิชา

                                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รหัสวิชา  ง21101 : การงานพื้นฐานอาชีพ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น   ม.1                         จำนวน  40   ชั่วโมง/ภาคเรียน                               จำนวน  1   หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………………………………………

            ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ศึกษา อภิปราย ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล  และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

            วิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา

            เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นสำคัญ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

            ง.3.1     ม.1/1     ม.1/2     ม.1/3