เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุมชัย จันทพรหม

เหล่าประชาอุทิศ

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล ความหมายความสำคัญของการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โครงงานการแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจำหน่ายผลผลิต โดยใช้กระบวนการสำรวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น การทำบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่าย

            โดยการใช้กระบวนการสำรวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา  การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น การทำบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายผลผลิต

            เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม