เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บรรยายให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง