ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บรรยายให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง