61-1 4955601 ชีวสถิติ [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
61-1 4955601 ชีวสถิติ [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31826

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4955601        ชีวสถิติ                                                                   3 (3-0-6)

                       Biostatistics

                       ลักษณะของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงและการกระจายของข้อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.