61-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
61-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31827

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

60-1 4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]


4966904        การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ                  3 (1-4-4)

                       Seminar for Integrated Community Health Development

                       จัดสัมมนาให้ผลของการสัมมนาสามารถทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ และสามารถนำไปกำหนดปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ให้ลงปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน  6 สัปดาห์ ด้วยการประมวลความรู้และความคิดที่ได้ศึกษามาทั้งหมดไปใช้บูรณาการเรียนรู้ชุมชน สำรวจปัญหาและแนวโน้ม กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.