ผู้สอน
ตะวัน ชนวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3108


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3183

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยว กลุ่ม 3108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ