ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3108

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยว กลุ่ม 3108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ