homeระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3108
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3108

ผู้สอน
person
ตะวัน ชนวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ 1-55-3108

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3183

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยว กลุ่ม 3108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)