ผู้สอน
นาง สุนิดา อรรถอนุชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Professing Nursing Dialogue) ปี 61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31839

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ    ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม