เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Professing Nursing Dialogue) ปี 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ    ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม