เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๔๑๒๔๑๐๓ ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

          หลักการความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมการเข้าถึง การบุกรุกในคอมพิวเตอร์ ไวรัส และอื่น ๆ การวางแผนความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย การเข้ารหัสลับและวิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่าย ความปลอดภัยทางกายภาพ การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ