เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Sec II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษา ลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ เขตแดนของรัฐ อำนาจของรัฐ รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เขตอำนาจของรัฐทางทะเล และกำหนดเขตทางทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ

1. วัตถุประสงค์รายวิชา(Objective) เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะ ดังนี้

1.1. เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสังคมระหว่างประเทศ ลักษณะโครงสร้าง ความหมาย ตลอดจนความแตกต่างของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ

1.2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ, ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง ประเทศและกฎหมายภายใน

1.3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทะเล การแบ่งอาณาเขตทางทะเล และสิทธิ หน้าที่ของรัฐในอาณาเขตทางทะเลส่วนต่างๆ

1.4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ เอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต เขตอำนาจแห่งรัฐ 

1.5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Implementation) โดยผ่านการศึกษาในหัวข้อ ความรับผิดของรัฐ  หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้กำลังในกฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

1.6. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนทัศน์หรือนิติวิธีในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้

 

2. เนื้อหา รายวิชา