ผู้สอน
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม 4123642


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31850

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการของสื่อประสม การประมวลผลภาพและเสียง การสร้างภาพเคลื่อนไหว มาตรฐานเกี่ยวกับงานสื่อประสม ฐานข้อมูลของสื่อประสม การใช้งานอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลสื่อประสม การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสมบนสื่อบันทึกข้อมูล การบีบอัดข้อมูล เครื่องมือสำหรับพัฒนางานสื่อประสม การจัดเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม