เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของงาน ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดเนื้อหาและการค้นหาข้อมูลงานวิจัย การนำเสนอหัวข้องานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล บทสรุปของเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้