เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction to Programming and Algorithm

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

IFM1101  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
Introduction to Programming and Algorithm

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม การเขียนผังงาน รหัสเทียม ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง ชนิดตัวแปร ตัวดำเนินการทางตรรกะ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ฟังก์ชั่น วิธีการเชิงวัตถุและคลาส

Algorithm Analysis and Design, Flow Chart, Pseudocode, Basic of Logic, Structural Computer Programming, Types of Variable, Logical Operators, Comparison Operators, Functions, Object-Oriented Methods and Class.