เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

    มโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ