COM วันพฤหัสบดีเช้า สสค. 4/61C SEC 15
ผู้สอน

Taweesit Sasadoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
COM วันพฤหัสบดีเช้า สสค. 4/61C SEC 15

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31878

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายให้ปฏบัติดังนี้

1. ให้นักศึกษาแยกเป็นงานแต่ละครั้งและส่งเป็นไฟล์แนบมาในระบบนี้

2. ส่งงานภายในวันที่ 17 สิงคหาคม 2561 (หากพบปัญหาในการส่งงานผ่านระบบนี้

    ต้องมาพบอาจารย์ก่อนส่งงานวันสุดท้าย)

3. หากนักศึกษาคัดลอกงานมาส่ง ผู้ให้คัดลอกและผู้คัดลอกได้เกรด F


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.