การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์เทอม1/55ครุศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุง