เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย หรือมีภาวะผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อน การช่วยคลอด และการช่วยแพทย์ในการทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย