เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการกำหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น