เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺB2 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

    การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา การใช้ภาษาประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษาข่าว ภาษาโฆษณา ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษา และเทคนิคการใช้ภาษาเพื่อนำเสนองานด้านนิเทศศาสตร์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ