ผู้สอน
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31894

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

IT58606   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย            3(2-2-5)

      Multimedia Technology ศึกษาทฤษฏีและหลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและกราฟิกเบื้องต้น ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบไฟล์ข้อมูลสื่อประสมและอุปกรณ์เก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม และการผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย