3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 2
ผู้สอน

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31895

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล (Data  model)ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational  Database), พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational  Algebra), แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ (Relational  Calculus),  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query  Language), การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization), การออกแบบฐานข้อมูล (database  design) โดยใช้เครื่องมือในการออกแบบ  ER  diagram,  UML (Unified  Modeling Language)  เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.