ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31903

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล (Data  model)ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational  Database), พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational  Algebra), แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ (Relational  Calculus),  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query  Language), การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization), การออกแบบฐานข้อมูล (database  design) โดยใช้เครื่องมือในการออกแบบ  ER  diagram,  UML (Unified  Modeling Language)  เป็นต้น