เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3092202การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล (Data  model)ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational  Database), พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational  Algebra), แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ (Relational  Calculus),  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query  Language), การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization), การออกแบบฐานข้อมูล (database  design) โดยใช้เครื่องมือในการออกแบบ  ER  diagram,  UML (Unified  Modeling Language)  เป็นต้น