homeระบบสำนักงานอัตโนมัติ
personperson_add
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ผู้สอน
person
นางสาว ธัญลักษณ์ ปรือปรัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

สำนักงานคือ สถานที่แห่งหนึ่งซี่งอาจเป็นห้องเดียวหรือหลายห้อง จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ อาจเป็นสถานที่สำหรับทำธุรกรรมต่างๆ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานหรือควบคุมการดำเนินงานโดยอาศัยสารสนเทศเป็นเครื่องมือ โดยมีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้หนึ่งมาประมวลผลแล้วส่งไปให้อีกผู้หนึ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)