เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลผู้ใหญ่2 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ และหลักการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ที่เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในภาวะเจ็บป่วยภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย