เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-315 Medical Nutrition Therapy 1-61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาโภชนบำบัดทางการแพทย์ 1 เป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ