เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-421 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         หลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในผู้ใช้บริการทุกวัย แนวทางการดูแล ผู้ใช้บริการในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการท าหัตถการ และการใช้ยาเบื้องต้น ตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการส่งต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม รวมถึง ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง      

          Principles of basic diagnosis and medical care in clients through all age groups,  caring of clients in emergency, trauma, first aids, principles of basic medical procedure, basic drug administration under the Nursing Professional acts and related laws, principles of referring for further management, related legal and ethical issues